Topic
 

farming

4 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
status
Scale
From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Algemene regels grondwateronttrekking maximale ontrekking. Het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in onderverdeeld in drie verschillende grondwateronttrekkingsgebieden, zie kaart. * Gebied 1: tot 10 m3/uur, maar voor hoogsalderende gewassen en vollegrondstuinbouw geldt tot 60 m3/uur. * Gebied 2 : tot 60 m3/uur, als er naar het oordeel van het bestuur onvoldoende oppervlaktewater is van geschikte kwaliteit. * Gebied 3 : tot 150 m3/uur

 • Categories  

  Algemene regels grondwateronttrekking filterdiepte. Het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in onderverdeeld in vier verschillende filterdieptegebieden, zie kaart. * Gebied 1: filter dieper dan 15 meter beneden maaiveld * Gebied 2 : filter dieper dan 30 meter beneden maaiveld * Gebied 3 : filter dieper dan 45 meter beneden maaiveld * Gebied 4: filter dieper dan 60 meter beneden maaiveld

 • Categories  

  Spuitvrije zone van 4m vanuit de insteek langs de waterloop.

 • Categories  

  Teeltvrije zone van 5m vanuit de insteek langs de waterloop. Artikel 3.85 Activiteitenbesluit • 1 Binnen een teeltvrije zone als bedoeld in artikel 3.79, tweede lid, worden geen meststoffen gebruikt. • 2 In afwijking van het eerste lid is het bij de teelt van opwaarts en zijwaarts te bespuiten boomkwekerijgewassen of van appelen, peren en overige pitvruchten en steenvruchten, toegestaan binnen een teeltvrije zone meststoffen te gebruiken op een afstand van ten minste 25 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam, indien binnen die zone geen ander gewas dan gras wordt geteeld. • 3 In afwijking van het eerste lid en onverminderd het zesde lid is het pleksgewijs bemesten van een vanggewas op de teeltvrije zone op een afstand van ten minste 50 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam toegestaan, indien het vanggewas voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. • 4 Bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast de teeltvrije zone wordt direct langs de zone gebruik gemaakt van een voorziening die de verspreiding van die meststoffen richting het oppervlaktewaterlichaam verhindert. • 5 Bij het gebruik van bladmeststoffen op een strook gelegen naast de teeltvrije zone wordt direct langs de zone: o a. bij het bemesten van gewassen als bedoeld in artikel 3.80, eerste en vierde lid, gebruik gemaakt van kantdoppen die aan de zijde van het oppervlaktewaterlichaam een verticale of nagenoeg verticale neerwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligen en andere driftarme doppen die zich niet hoger dan 50 centimeter boven het gewas of de kale bodem bevinden, of o b. bij het bemesten van gewassen als bedoeld in artikel 3.80, tweede en derde lid, geen gebruik gemaakt van naar een oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur. • 6 Bij het gebruik van bladmeststoffen bij de teelt van een gewas waarbij ingevolge artikel 3.79, zevende lid, aanhef en onderdeel b, onder 2°, geen teeltvrije zone wordt aangehouden, wordt gebruik gemaakt van een emissiescherm, dat voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. • 7 Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het gebruik van meststoffen langs de oppervlaktewaterlichamen, aangewezen in de bijlage bij artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. • 8 Op braakliggend land worden binnen een afstand van 50 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam geen meststoffen gebruikt.