From 1 - 10 / 10
 • Districtsgrenzen beheer en onderhoud, afdeling VVW.

 • Begrenzing rayons beheer en onderhoud (VVW)

 • Werkingsgebieden & beperkingengebieden Omgevingswet waterschap Hunze en Aa's. Werkingsgebieden zijn de locaties die aan de verschillende regels uit de Waterschapsverordening Hunze en Aa's zijn gekoppeld en kunnen elkaar overlappen. De werkingsgebieden zijn beschikbaar tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en zijn gebaseerd op de situatie van 1 oktober 2021.

 • Categories  

  Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd (Aquo, 2014). Een afwateringsgebied is een gebied dat word begrenst door stroomscheidingen, waarbij afstromend water in dat gebied uiteindelijk terechtkomt bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, etc). Peilgebieden worden gedigitaliseerd op basis van veldinventarisatie van de detailafwatering en de AHN2 ondergrond. Indien in een gebied specifiek gevraagd wordt om afwaterende eenheden te digitaliseren, dan worden de peilgebieden gegenereerd uit de afwaterende eenheden (door deze samen te voegen tot één peilgebied).

 • Categories  

  Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Herkomst definitie: Aquo

 • Categories  

  Aanduiding van voorzieningsgebied rioolwaterzuiveringsinstallatie. De binnen het waterschap gehanteerde naam van het gebied dat zijn afvalwater in principe bij de betrokken rioolwaterzuiveringsinstallatie laat verzamelen via een hiertoe aangelegd kunstmatig stelsel. Herkomst definitie: Aquo.

 • Categories  

  De boezem is dat deel van het oppervlaktewater dat geen vast peil heeft. Het is meestal geen onderdeel van een polder, maar dient er toe polderwater op te slaan voor het wordt afgevoerd. Over het algemeen wordt het water uit de boezem op een kanaal geloosd die het water naar zee brengt. Wanneer waterlozing niet op een natuurlijke manier mogelijk is, slaat een boezemgemaal het water uit; in andere gevallen wordt het boezemwater middels een spuisluis geloosd. Dat het water geen vast peil heeft, wil niet zeggen dat er niet naar een bepaald peil wordt gestreefd. Dit peil noemt men het streef- of boezempeil. Als het water tijdelijk wordt bewaard, om bijvoorbeeld later te worden geloosd, spreekt men wel van bergboezem.

 • Categories  

  ​Een afvoergebied dat in een normale afvoersituatie via een afvoerpunt direct op één van de hoofdwateren van Rijkswaterstaat loost, noemen we een afvoergebied van de2e gebiedsorde.

 • Categories  

  Een gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd.

 • Categories  

  Beeldbank Groningen is een beeldbank met historisch beeldmateriaal, vooral foto’s, van Groningen en is een initiatief van RHC Groninger Archieven. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende archieven, waterschappen, historische verenigingen en musea in de provincie Groningen die een beeldcollectie beheren.