From 1 - 10 / 12
 • Categories  

  Een peilbuis is een buis met één geperforeerd deel, die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater (zowel van het freatisch vlak als van diepere stijghoogten) vast te stellen, of voor bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Het geperforeerde gedeelte wordt ook wel het filterdeel genoemd en is in de regel 1 à 2 meter lang. Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt het filter onder de grondwaterspiegel of snijdend ten opzichte van de grondwaterspiegel geplaatst. Met een snijdend filter kan een drijflaag met oliebestanddelen opgespoord worden. Een peilbuis kan gemaakt zijn van onder andere PVC, HDPE. Herkomst definitie: Wikipedia

 • Categories  

  RGB zomerluchtfoto van 2009 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd. Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een afscheider de grovere deeltjes, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes, en ten slotte de opgeloste stoffen. Behalve water komen andere stoffen vrij, met name slib, dat soms een nieuwe bestemming krijgt. De zuivering van afvalwater is ingekaderd in nationale en internationale regelgeving.

 • Categories  

  Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Herkomst definitie: Aquo

 • Categories  

  Color Infrared (CIR) zomerluchtfoto van 2016 met een resolutie van 25cm

 • Categories  

  Een aanduiding voor overig vastgoedelement, VOVSOORT is 92 (botenhelling), gebaseerd op de aard van het vastgoedelement en eventueelde functie die het rond het water uitoefent. Herkomst definitie: Aquo Een trailerhelling (ook wel slipway genoemd) is een helling aan het water waardoor schepen en boten in en uit het water kunnen worden gelaten. Ze worden gebruikt voor het bouwen en repareren van schepen, maar voornamelijk door watersporters die hun boot van hun trailer het water in laten. Een normale trailerhelling is een helling die gemaakt is van beton, staal, steen of zelfs hout. Het getij kan de bruikbaarheid van een trailerhelling beïnvloeden. Tenzij de helling bij zowel eb als vloed onder water ligt. Als een trailerhelling wordt gebruikt voor het bouwen en repareren van kleine schepen (schepen die niet zwaarder zijn dan 300 ton) wordt er gebruikgemaakt van een dragend voorwerp op wielen waarop de boot wordt gedragen. Deze loopt de helling af totdat de boot in het water ligt en geheel van de trailerhelling is losgekomen. Bij recreatief gebruik van een trailerhelling staat de boot vaak op een trailer. De trailer wordt hierbij via de helling gedeeltelijk het water in gereden, zodat de boot langzaam het water in kan. Bij het uit het water halen van een boot wordt een lier gebruikt. Herkomst definitie: Wikipedia

 • Categories  

  RGB zomerluchtfoto van 2016 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  RGB voorjaarsluchtfoto van 2016 met een resolutie van 25cm.

 • Categories  

  Uit de overlap van de 10 cm stereo beelden van de voorjaarsvlucht van 2016 zijn 20 cm puntenwolken gegenereerd middels Semi Global Matching. De overlappen zijn samengevoegd en geconverteerd naar een 10cm true pixel product. Deze "platgeslagen" puntenwolk heeft geen last van omvalling waardoor het een ideaal product is om bijvoorbeeld de BAG en BGT op te karteren.

 • Categories  

  Zonering (waterstaatkundig): Een zone gelegen langs/op een oppervlaktewater/waterkering met een juridische status die uit de keur voortvloeit. Herkomst definitie: Aquo